Hakkımızda

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ

KURULUŞ : 2005

KURUCU : Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ

AMAÇ :

Psikoterapi Enstitüsü’nün amacı, ülkemiz insanının kültürel, geleneksel ve yerel yapısına uygun psikoterapi teknik ve yaklaşımların belirlenmesi, dünya uygulamalarının geçerlilik ve güvenirliliğinin saptanması, psikoterapi uygulamalarının yasal altyapısının oluşturulması için savunuculuk (advocacy) ve iletişim ağı (networking) çalışmalarının yürütülmesi, ruh sağlığı profesyonellerinin uygulama bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine destek olunmasıdır.

Psikoterapideki gelişmelerin, evrensel bilgi ve beceri birikimlerinin ülkemize taşınmasına aracılık etmek; bu meyanda psikoterapi literatürünün klasiklerini, eserlerini Türkçemize kazandırmak, yararlılığı kanıtlanmış psikoterapi ekollerinin ustalarına ülkemizde eğitim verdirmek, uluslararası psikoterapi kuruluşları ile kurumsal işbirliği çalışmaları yapmak, kısa ve uzun süreli eğitim programları organize etmek ve ülkemiz insanının ihtiyaçlarına uygun bilgi ve beceri ile donanmış psikoterapistler yetiştirmek temel amaçlarımızdandır.

SAĞALTIM :

Psikoterapi Enstitüsü, psikiyatrist, psikolog ve doktorlardan oluşan, farklı çalışma alanlarında uzmanlaşmış kadrosu ile psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir. Enstitü’nün profesyonel ruh sağlığındaki temel çalışma alanları şunlardır:

o Anksiyete Bozuklukları
o Cinsel İşlev Bozuklukları
o Reaktif Duygudurum Bozuklukları
o Somatoform Bozukluklar
o Disosiyatif Bozukluklar
o Yeme Bozuklukları
o Uyum Bozuklukları
o Davranış Bozuklukları
o Madde Kullanımı ve Alkol Kullanım Bozuklukları
o Dürtü Kontrol Bozuklukları
o Kişilik Bozuklukları

Psikoterapi Enstitüsü, terapi çalışmalarında; danışana, danışanın sorunlarına ve danışanla birlikte yapılandırılan yüzeydeki sorunlar kadar, bu sorunlara zemin teşkil eden ana sorunlar üzerine odaklamakta ve bu nedenle de tek bir terapi yöntemini değil, birbirini tamamlayan bütüncül bir yaklaşımla farklı yöntem ve teknikleri bir arada kullanarak terapi çalışmalarını yürütmektedir. Psikoterapi çalışmaları temel olarak “bütüncül psikoterapi” bağlamında hücum, bireysel, grup, çift, çekirdek aile ve geleneksel aile (sülale) terapisi şeklindeki devam etmektedir.

EĞİTİMLER:

o Bütüncül Psikoterapi Eğitimi:

Öncelikli olarak ruh sağlığı alanında çalışan, ikincil olarak da sağlık sektöründe farklı alanlarda da olsa, hasta ilişkileri ve danışmanlık becerisi geliştirme ihtiyacı duyan profesyonellere yönelik olarak bütüncül psikoterapi kapsamında teorik – formülasyon – süpervizyon aşamalarını içeren 3 + 1 yıllık bir programdır. Program her ay 3 gün-30 saat üzerinden yapılandırılmıştır. Programın son 1 yılında Hipnoz Eğitimi, Masterson Yaklaşımı Eğitimi ve Rüya Analizi Eğitimi verilir.

BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİM İÇERİĞİ

1. AŞAMA: TEORİK (12 ay)

Birinci aşama olan, teorik aşama; farklı psikoterapötik kuramları inceleyen ve birbirleri arasındaki benzerlikleri ve farklı bakış açılarını tartışarak bütüncül bir bağlamda değerlendiren ve temel kavramlar, yöntem ve stratejiler konusunda bilgileri içeren aşamadır. Bu aşamada incelenecek kuramlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Bütüncül Psikoterapiye Giriş
 • İnsanın Biyolojik ve Psikolojik Yapısı
 • İnsanın Psikoseksüel ve Psikotoplumsal Gelişim Evreleri
 • Bütüncül Psikoterapi ve Temel Kuramlar
 • Betimleyici Kuram ve DSM V
 • Davranışçı ve Bilişsel Kuramlar
 • Dürtü Çatışma Kuramı
 • Ego Psikolojisi
 • Nesne İlişkileri Kuramı
 • Masterson’un Terk Edilme Depresyonu Kuramı
 • Kendilik Kuramı ve Güdülenme Sistemleri
 • Transaksiyonel Analiz (TA) ve Varoluşçuluk Kuramları
 • DSM V Psikiyatrik Hastalıklar
 • Zihinselleştirme Kuramı
 • Kendilik Bozuklukları ve Nörobiyolojik Kuram
 • İlişkisel Psikoterapi
 • Aktarım Odaklı Psikoterapi
 • Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi
 • Çift ve Aile Terapisi
 • Grup Terapisi
 • Hipnoterapi
 • Öznelerarası Alan Kuramı
 • Birleştirilmiş Psikoterapi
 • Duygu Odaklı Psikoterapi
 • Psikoterapi Sistemleri
 • Kurumsal Yapılarda Bütüncül Psikoterapinin Uygulanması
 • Psikodinamik Yönelimli Destekleyici Psikoterapi
 • İnançlar ve Psikoloji
 • Psikanalitik Alan Kuramı

2. AŞAMA : FORMÜLASYON (12 ay)

Formülasyon aşaması, psikoterapi uygulamalarında, hasta ön görüşmeleri ve hasta bilgileri üzerinden, DSM V’deki hastalıklar ile kişilik bozuklukları bağlamında bütüncül perspektifte, hastanın formüle edilmesini, prognoz ve tedavi planı üzerine çalışmaları içermektedir. Bu bağlamda üzerinde çalışılacak olan, DSM V’deki psikiyatrik bozukluklar aşağıda sıralanmıştır.

DSM V Psikiyatrik Hastalıklar

 • Nörogelişimsel Bozukluklar
 • Şizofreni Açılımı Kapsamında ve Psikozla Giden Diğer Bozukluklar
 • İkiuçlu (Bipolar) ve İlişkili Bozukluklar
 • Depresyon Bozuklukları
 • Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları
 • Takıntı-Zorlantı Bozukluğu (Obsesif-Kompulsif Bozukluk) ve İlişkili Bozukluklar
 • Örselenme (Travma) ve Tetikleyici Etkenle (Stresörle) İlişkili Bozukluklar
 • Çözülme (Dissosiyasyon) Bozuklukları
 • Bedensel Belirti Bozuklukları ve İlişkili Bozukluklar
 • Beslenme ve Yeme Bozuklukları
 • Dışa Atım Bozuklukları
 • Uyku-Uyanıklık Bozuklukları
 • Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Cinsiyetinden Yakınma (Hoşnut Olmama)
 • Yıkıcı Bozukluklar, Dürtü Denetimi ve Davranım Bozuklukları
 • Madde İle İlişkili Bozukluklar ve Bağımlılık Bozuklukları
 • Nörobilişsel Bozukluklar
 • Kişilik Bozuklukları
 • Cinsel Sapkınlık (Parafili) Bozuklukları
 • Diğer Ruhsal Bozukluklar
 • İlaçların Yol Açtığı Devinim Bozuklukları ve İlaçların Diğer Yan Etkileri
 • Klinik İlgi Odağı Olabilecek Diğer Durumlar

3. AŞAMA : SÜPERVİZYON (12 ay)

Her yıl haziran ayında eğitime başlayan eğitim grupları üçüncü yıllarını süpervizyon eğitimi ile geçirirken, kursiyerler mezun olmadan önce en az iki vakasının terapi sürecini görsel, işitsel veya metin olarak eğitimde paylaşmak ve tartışmak zorundadır. Bu dönemde her kursiyerin hazırlamak zorunda olduğu dört ödevi ve mezuniyet tezleri de tartışılarak eğitimleri bitirilir.

4. AŞAMA : + 1 YIL (12 Ay)

Süpervizyon dönemini tamamlayan kursiyerler son bir yılda Hipnoz Eğitimi, Masterson Yaklaşımı Eğitimi ve Rüya Analizi Eğitimlerini alırlar. Daha önce bu eğitim modüllerini almış ve başarı ile tamamlamış olan kursiyerlerin eğitimleri kredilendirilerek transkriptlerine işlenir.

Toplam Aşama : 3 + 1 Yıl – Toplam Ay : 36 + 12

o Hipnoz Eğitimi – 96 Saat –

Psikoterapi Enstitüsü, diş hekimleri, kadın doğum uzmanları, tüm uzman ve pratisyen hekimler ile ruh sağlığı alanında çalışan profesyonellerin, kendi uygulama alanlarında kullanma becerilerini geliştirmek ve bu beceriyi teorik zeminle desteklemek amacıyla Hipnoz Eğitimleri düzenlemektedir. Söz konusu eğitim, 4 ay 96 saat üzerinden yapılandırılmaktadır. Programın içeriği aşağıdaki başlıklar dahilinde detaylandırılarak yapılandırılır:

 • Hipnozun Tanımı, Tarihi ve Teoriler
 • Hipnoz Uygulama Teknikleri
 • Farklı Hipnotik İndiksüyon Demonstrasyonları
 • Hipnozun Genel Değerlendirilmesi Bireysel ve Grup Hipnoz Uygulama
 • Grup Hipnoz Uygulama
 • Çocuklarda Hipnoz
 • Hipnozun Psikopatolojiye Uygulanması

Duygu Odaklı Bireysel Terapi Eğitimi – 96 Saat –

Bu dört aylık yoğun eğitimde katılımcılara psikoterapide duygularda daha doğrudan çalışmak için gereken becerilerin sağlanması amaçlanmaktadır. Eğitimin odak noktası deneyimsel çalışma olup çekirdek duygusal yapılarda değişimin nasıl yaratılacağını öğrenilecektir.

Duygu Odaklı Çift Terapisi Eğitimi – 96 Saat –

Ruh sağlığı alanında psikoterapist olarak çalışan uzmanlara, duygulanımın doğası ve evlilikte yaşanan sıkıntılardaki rolü, bağlanma ve kimlik konuları, etkileşimleri yeniden yapılandırma, yatışma ve affetme üzerine teorik ve metodolojiik yaklaşımların klinik uygulama örnekleri yoluyla paylaşılması.

Aktarım Odaklı Terapi Eğitimi – 96 Saat –

Ruh sağlığı uzmanlarıyla borderline kişilik örgütlenmesi ve bu bozukluğun tedavisinde etkin olarak kullanılan Aktarım Odaklı Terapi Stratejileri, Taktikleri ve Tekniklerine ilişkin teorik ve metodolojik bilgilerin paylaşılması, video gösterimleri ve vaka süpervizyonları yoluyla Aktarım Odaklı Psikoterapi kuramsal temelinin ve uygulama becerilerinin pekiştirilmesi.

Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi Eğitimi – 96 Saat –

Ruh sağlığı alanında psikoterapist olarak çalışan uzmanların, kişilik bozukluklarına yönelik psikoterapi uygulamalarında süresi sınırlı dinamik psikoterapiyi de farklı bir yöntem olarak tanımaları ve uygulama örnekleri üzerinden bilgi ve deneyimin paylaşılması. Her bir kursiyerin süreçlerini tamamladıklarında SSDP uygulama beceresine sahip olması.

Bütüncül Psikoterapi Kısa Tanıtım Eğitimi – 96 Saat –

Bu eğitim modülü 4 yıl aralıksız 48 ay süren  Bütüncül Psikoterapi Eğitiminin, bir ay içinde özetinin verildiği bir eğitimdir. Bu bir ay içerisinde her hafta sonu Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayan; derslerde Kuramsal Teorilerin tamamı, bunlara uygun olgu formulasyonu uygulamaları, şimdi ve burada ilkesi çerçevesinde kursiyerler üzerinden süpervizyon çalışmasının zenginliğini içermektedir.

Bütüncül Psikoterapi 1 Yıllık Temel Giriş Eğitimi – 288 Saat –

Bu program dört yıllık programın ilk yılının aynısıdır. Ağırlıklı olarak teorik eğitim verilmesine rağmen interaktif ve rol uygulamalarının olduğu beceri kazandırma ve vaka tartışmalarının sürdürüldüğü bir programdır. Bu programı bitirenler, dört yıllık eğitimin ikinci yılından eğitimlerine devam edebilirler.

Psikanalitik Psikoterapi Masterson Yaklaşımı Eğitimi – 96 Saat –

Ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlara ve bu alana yönelmiş öğrencilere, psikanalitik psikoterapi uygulamalarından biri olan J.F. Masterson ‘ın “Terk Depresyonu Kuramı” hakkında ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve deneyimin paylaşılması.

Bütüncül Psikoterapide Rüyalarla Çalışmak Eğitimi – 96 Saat –

Bütüncül Psikoterapi Uygulamalarında Rüyaların Yorumlanması ve Analizinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

KONGRE, KONFERANS VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi

Türkiye’deki ruh sağlığı profesyonellerinin, son 35 yılda dünyada yapılmış olan Bütüncül Psikoterapi araştırmaları, uygulamaları ve sonuçları hakkında bilgi edinmesini amaçladığımız “Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresinin” ilkini 29-30 Eylül / 01 Ekim 2017 tarihinde yurt dışından değerli meslektaşlarımız; Marvin Goldfried, John Norcross, Hanna Levenson, Assen Alladin, Jeffrey Magnavita, Montana Katz, James Fosshage, Jack Anchin, Spyros D. Orfanos, Leslie Greenberg, Joseph D. Lichtenberg, Nuno Conceicao, Paul Wachtel’in online olarak bizimle bağlantı kurmaları ve destekleriyle bilimsel olarak doyurucu bir şekilde gerçekleştirdik. Her yıl düzenli olarak yapılması planlanan kongremizin ikincisi 21-22-23 Eylül 2018 tarihinde Darıca/KOCAELİ’nde gerçekleşecektir.

Masterson Günleri
Masterson Enstitüsü eğitmen ekibinin ülkemize gelerek Masterson Yaklaşımı hakkında verdiği konferans ve atölye çalışmalarından oluşan uluslararası konferanslar dizisidir. Her yıl Haziran ve Aralık aylarında düzenli olarak gerçekleştirilen ve büyük ilgi toplayan I, II, III, IV ve V. Masterson Günleri Kongreleri gerçekleştirilmiştir.

Vamık Volkan Günleri
Psikanalizin dünyaca ünlü ismi Prof. Dr. Vamık Volkan’ın enstitümüzde her yıl düzenli olarak vermeyi planladığımız konferans ve atölye çalışmaları dizisinin ilki 18-19-20 Kasım 2009’da, 2. si ise 30-31 Temmuz 1 Ağustos 2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Aktarım Odaklı Psikoterapi – Kernberg Günleri

Aktarım Odaklı Psikoterapiyi Türkiye’de tanıtmak ve eğitimini vererek aktarım odaklı psikoterapist yetiştirmek için düzenlenen kongreleri “Kernberg Günleri”olarak duyurulmaktadır.

Her yıl düzenli olarak yapmaya çalıştığımız Kernberg Günleri Kongrelerini Cornell Üniversitesi Weil Tıp Fakültesi Kişilik Bozuklukları Birimi ile birlikte organize etmekteyiz. Kişilik Bozuklukları Birimi’nin başkanı olan Sayın Otto Kernberg ve eğitim grubu, bu çalışmalarımıza büyük destek vermektedir. Türkiye’de Aktarım Odaklı Psikoterapiyi öğretmek amacına yönelik çekirdek bir gruba özel eğitim vererek, Psikoterapi Enstitüsü’ne destek vermişlerdir. Sonuçta Türkiye’de de Aktarım Odaklı Psikoterapist yetiştirmeyi amaçlayan bu çalışma kurumsal işbirliğimizi arttırmakta ve daha çok işbirliklerine kapı aralamaktadır.

Atölye Çalışmaları:

Geçtiğimiz yıllarda Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde düzenlenen ve önümüzdeki yıllarda da gerçekleşmesi planlanan çeşitli atölye çalışmaları;

Süresi Dinamik Psikoterapi – Hanna Levenson

Duygu Odaklı Bireysel Psikoterapi – Leslie Greenberg

Duygu Odaklı Çift Terapisi – Leslie Greenberg

Psikanalitik Psikoterapide Nörobiyolojik Yaklaşım – Allan Schore

Birleştirilmiş Psikoterapi Yaklaşımı – Jeffrey J. Magnavita

İlişkisel Psikoterapi Yaklaşımı – Paul Wachtel

Bilişsel Davranışçı Çift ve Aile Terapisi – Frank M. Dattilio

Bütüncül Psikoterapi – John Norcross

Klinik Hipnoz Günleri
Psikoterapi Enstitüsü, 2004, 2005 ve 2006 yıllarında, Yeditepe Üniversitesi ve Tıbbi Hipnoz Derneği işbirliğinde birinci, ikinci ve üçüncü Ulusal Hipnoz Kongrelerini düzenlemiştir. Ulusal Hipnoz Kongreleri’nin amacı, Türkiye’de Hipnoz’la ilgilenen sağlık profesyonellerini ve bilim insanlarını bir araya getirerek bilgi, deneyim alışverişi ve dünyadaki gelişmeleri ulusal düzeyde takip edecek bir bilimsel platformu yaratmaktır.

Konferanslar

Psikoterapi Enstitüsü, ruh sağlığı ve sağlık profesyonelleri dışında, bilgilendirme amacıyla kamuya açık toplantılar düzenlemektedir. Ruh sağlığı ile ilgili temel konular çerçevesinde özellikle psikoterapi, kimlik ve kişilik gelişimi, kişilik tipleri, ergenlik gibi konu başlıklarında düzenlenen toplantılar hem genelde insanlardaki psikolojik sorunlarla ilgili yardım alma konusundaki çekincelerini ortadan kaldırmak ve alanla, alan uzmanları ile tanışıklık sağlamalarına olanak tanımak hem de insanlara gündelik yaşamlarında kullanabilecekleri doğru, sağlıklı ve işlevsel bilgileri iletmek amacını taşımaktadır. Konferans ve sohbet toplantıları olarak düzenlenen bu etkinlikler 1986 yılından bu yana kamu ve özel kuruluşların işbirliğinde devam etmektedir.

YAYINLAR :

Psikoterapi Ensititüsü, öncelikli olarak ruh sağlığı profesyonellerinin ya da ruh sağlığı ile ilgilenen kişilerin ihtiyaç duyacağı teorik bilgileri ve pratik/uygulamaya yönelik deneyimleri paylaşan özgün ve çeviri yayınlar ile görsel ve işitsel materyalleri portföyünde ilgiye sunmaktadır.
Litera Yayıncılık ve Psikoterapi Enstitüsü Yayınevi’nden çıkan bazı yayınlarımız şunlardır:

o Bütüncül Psikoterapi
o Bilişsel Terapi ve Uygulamaları
o Bilişsel Terapi ve Duygusal Bozukluklar
o Hipnoz Temel ve Pratik Bilgiler
o Klinik Hipnozu Öğrenmek
o Gerçeğin Dirilişine Kapı : Hipnoz 1-2-3
o Cinsel Problemlerde Hipnoz
o Alerji ve Deri Hastalıklarında Hipnoz
o Hipnotik Yaş Gerilemesi
o Ego Durumları
o Anksiyete Bozuklukları ve Tedavisi
o Anksiyete Bozuklukları ve Fobiler
o Hastayı İyileştiren Etmenler
o Anksiyete Bozuklukları
o Narsisistik Kişilik Bozuklukları
o Psikiyatri I-II
o Nevrozların Psikoanalitik Teorisi
o Obsesyonel Nevroz
o Terapi öyküleri : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
o Bütüncül Psikoterapi Ders notları
o Konferans, Atölye Çalışmaları ve Eğitim Kitapları
o Konferans, Atölye Çalışmaları ve Eğitim DVD’leri

Enstitü üyelerine yönelik yayınlar:
Enstitü bünyesinde eğitim alan ve uygulama yapan ruh sağlığı profesyonellerinin mesleki gelişimleri amacıyla edinebilecekleri seans kayıtları, seans kayıtlarından deşifre edilerek hazırlanmış basılı terapi öyküleri ile psikoterapi, hipnoz, hipnoterapi ve katatimi eğitim çekim ve deşifreleri yayınlanmaktadır. Söz konusu basılı ve görsel seans kayıtları, danışanların izinleri ile eğitim amaçlı olarak ve kimlik bilgileri değiştirilerek yayınlanmaktadır.