Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

GENEL BİÇİM

Yazı Tipi          :  Türkçe ve İngilizce özetler hariç bütün metinde 12 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılır. Türkçe ve İngilizce özetlerde 10 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılır.

Sayfa Yapısı     : A4 boyutlarındaki kâğıda;  üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm (0.98 inç), iki  yana dayalı olacak biçimde düzenlenmelidir.  Çalışmalar tek sütun olarak hazırlanmalıdır.

Paragraf Yapısı : Paragraf başlarında girinti konmamalıdır. Satır aralığı 1,5 satır olmalıdır.

Sayfa Sınırı       : Yukarıdaki şablona göre hazırlanmış bir çalışma kaynakça ve ekler dâhil olmak üzere 25 sayfayı geçmemelidir.

Dipnot        : Sayfanın alt tarafında 9 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır.

BÖLÜMLER

Başlık                       : Makale başlığı kalın ve sayfaya ortalı olmalıdır.

Özet                          : 150-250 kelime arasında olmalıdır. Özette atıf kullanılmamalıdır.

Anahtar Kelimeler  :  3-5 kelime arasında olmalıdır.

Ana Metin         :Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Öneriler” bölümlerini içermelidir. Yöntem kısmında, eğer özgün bir model kullanılmışsa, model alt bölümü ile mutlaka Örneklem/Çalışma Grubu, Veri Toplama Araçları ve İşlem alt bölümleri   bulunmalıdır.

Kaynakça         : Hem metin içinde hem de kaynakçada Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayınlanan Publication Manual of American Psychological Association (APA) (6. baskı) adlı kitapta belirtilen yazım kuralları uygulanmalıdır.

Tablo ve Şekiller   : Tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlar metin içerisinde yer almalıdır. Çalışmanın sonunda ayrıca verilmemelidir. Tablo ve şekiller ortalanmalı, satır aralığı tek olmalıdır.

Ekler                      : Her bir ek, kaynakçadan sonra ayrı sayfalarda verilmelidir.

BAŞLIK SİSTEMİ

Başlık Oluşturma : Başlıklar kendinden önceki paragraftan bir satır boşluk ile ayrılır.

  1. Düzey Başlık: Merkezde, Kalın, Her Sözcük Büyük Harfle Başlar, küçük Harfle Sürer
  2. Düzey Başlık: Sola Yaslı, Kalın, Her Sözcük Büyük Harfle Başlar, Küçük Harfle Sürer
  3. Düzey Başlık: Sola yaslı, kalın, sadece başlığın ilk sözcüğü büyük harfle başlar, diğer sözcükler küçük harfle başlayıp biter
  4. Düzey Başlık: Sola yaslı, kalın, italik, sadece başlığın ilk sözcüğü büyük harfle başlar, diğer sözcükler küçük harfle başlayıp biter
  5. Düzey Başlık: Sola yaslı, italik, sadece başlığın ilk sözcüğü büyük harfle başlar, diğer sözcükler küçük harfle başlayıp biter

Temel Başlıklar    : Temel başlıklar (Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Öneriler) baş harfleri büyük olacak biçimde, ortalı ve bold yazılır (Giriş bölümünde Giriş     başlığı kullanılır). Başlıklarda 12 Punto Times New Roman yazı karakteri     kullanılır.

Tablo ve Şekil Başlıkları: Tablo ve şekil başlıklarını oluşturan kelimelerin ilk harfleri büyük ve tek satır aralıklı olarak yazılır. Tablo ve Şekil Numarası kalın, Tablo başlığı normal olarak yazılır. Aşağıdaki Tablo ve Şekil Örneklerini inceleyiniz.

DİĞER HUSUSLAR

Vurgu                   : Metin içi vurgular italik ile yapılmalıdır. Vurgu için kalın yazı tipi stili kullanılmamalıdır.

Tablo                    : Tablo için gerekli görülen durumlarda yazı puntosu 9 puntoya kadar düşürülebilir.

 KAYNAKÇA KULLANIMI

Metin İçi Referans Gösterimi: Atıflarda yazarlar arasında “&” işareti değil “ve” ibaresi kullanılmalıdır.  Örnek; (Özakkaş ve Çorak, 2010). Metin içi atıf farklı şekillerde yapılabilir. Örneğin; Özakkaş (2016) ergenliği,…..

Atıfların Sıralanması: Parantez için atıflar alfabetik sıraya uygun olarak dizilmelidir. Örnek; (Akar, 2011; Özakkaş ve Çorak, 2010, s.75; Usta, 2015).

ATIF GÖSTERİMİ BİÇİMLERİ 

Atıf Türü Metin İçi İlk Atıf Metin İçi Sonraki Atıflar Parantez İçi İlk Atıf Parantez İçi Sonraki Atıflar
Tek Yazarlı Özakkaş(2016) Özakkaş(2016) (Özakkaş, 2016) (Özakkaş, 2016)
İki Yazarlı Özakkaş ve Çorak (2010) Özakkaş ve Çorak (2010) (Özakkaş ve Çorak, 2010) (Özakkaş ve Çorak, 2010)
Üç Yazarlı Özakkaş, Çorak ve Sezgin (2014) Özakkaş ve arkadaşları (2014) (Özakkaş, Çorak ve Sezgin, 2014) (Özakkaş ve ark., 2014)
Dört Yazarlı Özakkaş, Çorak, Sezgin ve Kaya (2015) Özakkaş ve arkadaşları (2015) (Özakkaş, Çorak, Sezgin, Kaya, 2015) (Özakkaş ve ark., 2015)
Beş Yazarlı Özakkaş, Çorak, Sezgin, Kaya ve Mercan (2016) Özakkaş ve arkadaşları (2016) (Özakkaş, Çorak, Sezgin, Kaya ve Mercan, 2016) (Özakkaş ve arkadaşları, 2016)
Altı Yazarlı Özakkaş ve arkadaşları (2017) Özakkaş ve arkadaşları (2017) (Özakkaş ve ark., 2017) (Özakkaş ve ark., 2017)
Kurum Kısaltmaları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB, 2003) MEB (2003) (Milli Eğitim Bakanlığı, 2003) MEB (2003)

 KAYNAKÇA ÖRNEKLERİ

 Türkçe Kitap

Türkçapar, H. (2012). Bilişsel terapi. Ankara: HYB Yayıncılık.

Çok Yazarlı Türkçe Kitap

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. Ç., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Birden Çok Baskısı Olan Kitap

Özakkaş, T. (2004). Bütüncül psikoterapi (9. Baskı). İstanbul: Litera Yayıncılık.

Türkçeye Çevrilmiş Kitap

Yeomans, F. E., Clarkin, J. F. ve Kernberg, O. F. (2000). Borderline kişilik bozukluğu için aktarım odaklı psikoterapi (M. Kamer, çev.). İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları.

Editörlü Kitap

Özbek, M. (Ed.) (2005). Kamusal alan. İstanbul: Hil.

Editörlü Kitapta Bölüm

Kejanlıoğlu, B. (2005). Medya çalışmalarında kamusal alan kavramı. Meral Özbek (Ed.), Kamusal Alan içinde (s. 689-713). İstanbul: Hil.

İngilizce Kitap

Magnavita, J. J. (2005). Personality-guided relational psychotherapy. Washington: American Psychological Association.

Türkçe Kitap İçinde Bölüm

Usta, F. (2015). Okul bağlılığı. A. Akın, E. Çelik, Ü. Akın (Eds), Güncel Psikolojik Kavramlar 4: Eğitim- Öğretim kitabı içinde  (s.17-32). İstanbul: Nobel Yayınları.

İngilizce Kitap İçinde Bölüm

Harter, S. (1998). The development of self-representation. In W. Damon & N. Eisenberg (Eds.), Handbook of child psychology: Social, emotional and personality development (5th ed., pp. 553–617). New York, NY: Wiley.

Türkçe Makale

Doğan, T. (2010). Sosyal görünüş kaygısı ölçeği’nin (SGKÖ) Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 151-159.

İngilizce Makale

Wilson, K. G. ve Roberts, M. (2002). Core principles in acceptance and commitment therapy: An application to anorexia. Cognitive and Behavioral Practice, 9, 237-243.

Yediden Fazla Yazarlı Makale

Yavuz, K. F., Ulusoy, S., Işkın, M., Esen, F. B., Burhan, H. Ş., …Yavuz, N. (2016). Turkish Version of Acceptance and Action Questionnaire-II (AAQ-II): A Reliability and validity analysis in clinical and non-clinical samples. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 26, 397-408.

Türkçe Tez

Gençoğlu, C. (2012). Duygu odaklı terapiye dayalı duygusal farkındalık eğitiminin genç yetişkinlerin iyimserlik düzeylerine etkisi.  Yayımlanmamış doktora tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

İngilizce Tez

Ferenbach, C. (2011). The Process of psychological adjustment to multiple sclerosis: Comparing the roles of appraisals, acceptance, and cognitive fusion. Unpublished Doctoral Dissertation. The University of Edinburgh: Edinburgh.

TABLO ÖRNEĞİ 

Tablo 1.  Deney ve Kontrol Gruplarının Psikolojik İyi Olma Ölçeği ve Bağlanma Stilleri Ölçeği Ön-Test Puanlarına İlişkin Bağımsız t-testi Analizi Sonuçları
Değişken Grup N Ss sd t p
PİOÖ Deney 12 43.67 3.70 22 .59 .56
Kontrol 12 42.75 3.91
BSÖ Deney 12 34.17 4.49 22 1.88 .07
Kontrol 12 30.50 5.04