Ana sayfa

TBPD (TÜRKİYE BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ DERGİSİ)

Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 10. Sayı

Editörden Okuyucuya…

Değerli Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi okuyucuları, beşinci yılın ikinci sayısını ilginize sunuyoruz. Ruh sağlığı profesyonellerine yönelik, ruh sağlığı profesyonellerinin mesleki bilgi ve deneyimleri kapsamında hazırladıkları makalelerden oluşan, okuyucuda yeni ufuklar açan bir sayı ile karşınızdayız. Psikoterapi Enstitüsü dünyada gelişmekte olan çağdaş psikoterapi kuramlarını Türkiye’ye tanıtacak eğitimler düzenleyerek alanlarında yetkin psikoterapistler yetiştirmektedir. Bu bağlamda Türkiye’de önemli bir ihtiyacı karşılamaya çalışmaktadır. Bu bilgi birikimini ayrıca yayınlarla Türkiye’ye taşımaktadır. Bu yayınların bir kısmı kitap, bir kısmı ise dergi olarak yayımlamaktadır.

Türkiye Bütüncül Psikoterapi Enstitüsü Dergisi, ruh sağlığı alanındaki uzmanların ve eğitimcilerin bilgi, beceri ve deneyimlerini sundukları, bu bilgilerin yayılmasına olanak tanıyan bir platform oluşturmayı amaçlamıştır. Bu çerçevede 10. sayısına ulaşmış bulunmaktadır. 10. sayı zengin ve keyifli bir içerik sunmaktadır. Bu sayıda beş araştırma makalesi sunulmaktadır. Bunlardan birincisi Nurşen ŞİRİN tarafından kaleme alınan “Problem Çözümüne Beş Boyutla Odaklanma” isimli bir model önerisi çalışmasıdır. Çalışma terapi sürecinde ilişki temelli öğrenme ve duygu düzenlemenin nasıl yapılacağına dair yöntem ve teknikleri içeren, bir model sunmaktadır. İkinci makale Hüseyin Yaslı, Bayram Ali GÖK ve Elif Okyanus YÜCE ta- rafından yapılan “Flört İstismarı Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması” isimli çalışmadır. Araştırma flört istismarı ölçeğinin Türk toplumunda geçerlik ve güvenirliliğine yöneliktir. Sayıda, üçüncü ve dördüncü çalışmalar olgu sunumu makaleleridir. Bu makaleler farklı kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde vaka örneklerini yorumlayarak deneyime dayalı bir perspektif sunmaktadır. Sayının üçüncü makalesi Cüneyt OKÇU tarafından kaleme alınan “Sanat Psikoterapisi ve Kuramsal Temelleri Bir Vaka Örneği” isimli çalışmadır. OKÇU çalışmasında sanat psikoterapisi ile ilgili önemli noktaları bir vaka örneği üzerinden aktarmaktadır. Dördüncü makale ise Selman YETKİN tarafından kaleme alınan “Dört Dünya Üzerinden Varoluşçu Vaka Formülasyonu: Bir Olgu Sunumu” isimli çalışmadır. Çalışmada varoluşçu kuram çerçeve- sinde değerlendirilen bir vakanın sunumu yer almaktadır. Sayının beşinci araştırma makalesi ise F. Zehra ERCAN ve Havvanur TORAMAN tarafından kaleme alınan “İmgeyi Gerçekliğe Tercih Etmek: Şizoid Dilemma Örneği Olarak “Sevmek Zamanı” Adlı Film” başlıklı bir film analizidir. Çalışmada Sevmek Zamanı filminin baş rol oyuncusunun kendilik yapısı, filmin olay örgüsü ve James Masterson’un Kendilik bozuklukları yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu sayıda literatürdeki bazı spesifik konulara ilişkin derin ve ufuk açan analizler içeren dört derleme makale bulunmaktadır. Bu derlemelerden birincisi Tahir ÖZAKKAŞ’ın kaleme aldığı “Terapi Süreçlerinde Geleneksel Modernite Salınımında Çekim Merkezleri ve Kaos Kuramı” başlıklı makaledir. Bu çalışmada ÖZAKKAŞ değişen paradigmaların toplumsal yapılara ve beşerî bilimlere, spesifik olarak psikolojiye etkilerini sistem teorisi, kaos teorisi, alan kuramı çerçevesin- de analiz etmektedir. Bu sayının ikinci derleme makalesi Ümit AKÇAKAYA’nın kaleme aldığı “Kuantum Mekaniğinin Bugünkü Geldiği Noktada Psikoterapideki Öznelerarasılık Kuramı ve Carl Gustav Jung’un “Eşzamanlılık” Olgusunun Değerlendirilmesi” isimli çalışmasıdır. Bu çalışmada AKÇAKAYA bilimin spesifik olarak Fiziğin bugün ulaştığı noktada kuantum mekaniğinin temel ilkeleri ve Jung’un Analitik Psikoloji Kuramını karşılaştırmıştır. Daha sonra bu iki yaklaşımın öznelerarası kuram ile ilişkilerini yorumlamıştır. Bu sayının üçüncü derleme makalesi ise Yener ÖZEN ve Atakan YİĞİT tarafından kaleme alınan “Akıl Arıza Yaptığında ve Normalliğin Sınırları” başlıklı bir meta-analiz çalışmasıdır. Bu çalışmada alan yazın taranarak akıl sağlığı ve normallik standartlarının toplumsal ve bireysel boyutları anlaşılmaya çalışılmıştır. Son olarak Mehmet Erdem MEMETOĞLU “Gözler Beynin Aynasıdır: Pupilometri ve Psikolojideki Uygu- lamaları” isimli çalışmasıyla beden ve duyguların ilişkisine dair bir perspektif sunmaktadır. MEMETOĞLU, makalede, pupil ve göz fonksiyonlarının, zihin ve duygularla ilişkisi nörobiyolojik yönden güncel araştırmalar çerçevesinde sun- muştur.

Son olarak süreçte büyük bir özveri ile derginin yayımlanma sürecini yürüten beni de bu sürece dahil eden Tahir ÖZAKKAŞ hocama teşekkür ederim. Keyifli okumalar dilerim…

F. Zehra ERCAN

10 Ağustos 2022

Selçuklu / KONYA